آیا بازدید از خودرو و ثبت عکس های وسیله نقلیه جهت صدور بیمه بدنه شرکت بیمه کوثر الزامی است؟

بله. جهت صدور بیمه نامه بدنه یک وسیله نقلیه در اکثریت شرکت های بیمه، بازدید از خودرو و تهیه عکس هایی از اصالت و وضعیت سلامت خودرو توسط کارشناسان بازدید و یا واحد صدور بیمه نامه الزامی می باشد.