آیا با تغییر شرکت بیمه تخفیف عدم خسارت ما از بین می‌‌رود؟

خیر، هنگام تمدید بیمه نامه شخص ثالث می توانید با حفظ کلیه تخفیفات عدم خسارت خود به راحتی شرکت بیمه خود را عوض نمایید .