آیا جهت خرید بیمه آتش‌سوزی برای منزل مسکونی خود، نیازی به بازدید از طرف کارشناس شرکت بیمه هست یا خیر؟

جهت تهیه بیمه آتش سوزی با پوشش های اصلی آن به تنهایی نیازی به بازدید کارشناس شرکت بیمه نمی باشد ولی برای اخذ بعضی از پوشش های تکمیلی آن مثل ترکیدگی لوله نیاز به بازید می باشد.