آیا در بیمه آتش سوزی اموال نقدی مانند پول، سکه و چک تحت پوشش است؟

خیر، تمامی موارد فوق طبق ماد 30 آیین نامه بیمه آتش سوزی جزء استثنائات بیمه آتش سوزی می باشند مگر آن که در بیمه نامه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.