آیا دیه زن و مرد (مسلمان و غیر مسلمان) در بیمه شخص ثالث یکسان است؟

بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه شخص ثالث، دیه زیان دیدگان تصادفات رانندگی (چه مرد باشند و چه زن، چه مسلمان باشند و چه غیر مسلمان) بدون توجه به جنسیت آن ها قابل پرداخت می باشد. در حقیقت مابه التفاوت میزان دیه زن و مرد در حوادث رانندگی از طریق صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌شود.