آیا می توان بیمه نامه آتش سوزی خود را چند ساله صادر نمود؟

بله، این امکان در شرکت های بیمه وجود دارد و شرکت بیمه کوثر نیز طرحی به نام بیمه بام جهت بیمه آتش سوزی منازل مسکونی برای مدت زمان های 3 ، 5 ، 7 و 10 سال نیز دارد.