قانون جدید انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث چیست؟

همانطور که در آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث و بخشنامه های بیمه مرکزی نیز آمده است، تخفیفات عدم خسارت وسایل نقلیه بر خلاف قانون قبل به مالک جدید آن (خریدار) منتقل نمی شود. در حقیقت مالک تخفیفات، مالک پلاک خودرو می باشد و فروشنده هنگام فروش وسیله نقلیه خود می تواند تخفیفات خود را به وسیله نقلیه دیگری از همان نوع که متعلق به خودش و یا والدین، همسر و فرزندانش باشد منتقل نماید.