امکان صدور بیمه بدنه برای خودروهای تا چند سال ساخت وجود دارد؟

در عموم شرکت های بیمه صدور بیمه نامه بدنه برای خودروی با عمر کمتر از 15 سال و در شرکت بیمه کوثر جهت خودروهای با عمر کمتر از 20 سال به شرط بازدید و تایید کارشناسان صدور امکان پذیر است.