اگر در طول مدت بیمه‌نامه آتش‌سوزی اموال ما دچار افزایش قیمت و ارزش شود، چه کاری باید انجام دهیم؟

در بیمه های اموال و جهت جلوگیری از اعمال ماده 10 بیمه، بیمه گذار موظف است هر گونه افزایش سرمایه بیمه شده را به شرکت بیمه اعلام نموده و الحاقیه افزایشی دریافت نماید.