بیمه‌نامه آتش سوزی با سرمایه ثابت چیست؟

در این نوع از بیمه آتش سوزی کل سرمایه مورد بیمه قبل از انعقاد قرارداد بیمه توسط بیمه گذار مورد ارزیابی و ارزش گذاری قرار گرفته و به عنوان سرمایه تحت پوشش به شرکت بیمه گر اعلام می گردد و تعهد شرکت بیمه نیز از آن فراتر نخواهد رفت.