بیمه‌نامه آتش سوزی با سرمایه متغیر چیست؟

در بعضی از شرایط مثل انبارها که سرمایه موجود در مکان مورد بیمه دائما در حال تغییر است از این بیمه نامه استفاده می گردد. بدین صورت که بیمه‌گذار ماهانه لیستی از موجودی انبار خود را برای شرکت بیمه ارسال می کند تا میانگین موجودی سرمایه اساس محاسبه حق بیمه در سال واقع شود. با هر بار ارائه لیست موجودی انبار، بیمه‌گذار حق بیمه متغیر خود را پرداخت می کند و در انتهای سال نیز میانگین سرمایه، مبنای محاسبه دقیق حق بیمه و تسویه بین بیمه گذار و شرکت بیمه خواهد بود.