بیمه بدنه چه خسارت هایی را پوشش نمی دهد؟

طبق ماده 6 شرایط عمومی بیمه بدنه، خسارت های زیر در بیمه بدنه پوشش نخواهند داشت:

 1. خسارتهایی که از جنگ ، شورش ، اعتصاب و یا تهاجم ناشی شده باشد.
 2. خسارتهایی که از انفجارهای هسته ای ناشی شده باشد، خواه این خسارت ها مستقیم باشد و خواه غیرمستقیم
 3. خسارتهایی که به عمدی وارد شده به خودرو توسط بیمه گذار، ذینفع و یا راننده خودرو
 4. خسارتهای وارده به خودرو در حین فرار از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی خودرو صورت گرفته باشد
 5. در صورتیکه راننده خودرو فاقد گواهینامه باشد
 6. در صورتیکه گواهینامه راننده خودرو باطل شده باشد
 7. در صورت عدم تناسب گواهینامه راننده با وسیله نقلیه
 8. خسارت های ناشی از مصرف مسکرات، مواد مخدر یا روان گردان
 9. خسارت های ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه در مواردی که خودرو مخصوص و یا مجاز به انجام این کار نباشد
 10. خسارتهای وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی خودرو در صورتیکه ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد
 11. خسارتهایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز صورت گرفته باشد