بیمه نامه آتش سوزی با شرایط فرست لاس (First Loss) چیست؟

فرست لاس (first loss) به معنی اولین آتش سوزی یا اولین خسارت می باشد و این نوع بیمه نامه اولین خسارت وارده به مورد بیمه را تحت پوشش قرار می دهد. این بیمه نامه در شرایطی استفاده می شود که احتمال از بین رفتن کل موارد مورد بیمه وجود ندارد یا به علت پراکندگی جغرافیایی اموال مورد بیمه امکان سرایت خسارت بین آنها وجود ندارد. در شرایطی نیز مانند انبارها عمومی که امکان محاسبه کل سرمایه موجود در انبار وجود ندارد و مرتب در حال تغییر می باشد نیز از این بیمه نامه استفاده می شود. در این بیمه نامه حداکثر خسارت پرداختی از طرف شرکت بیمه برابر با ارزش فرست لاس می باشد و از آن بیشتر نخواهد بود و شرکت بیمه در نرخ حق بیمه تخفیفات خاصی اعمال می کند.