تخفیف صفر کیلومتر در بیمه بدنه به چه میزان است؟

تخفیفت صفر کیلومتر جهت بیمه نامه های بدنه به میزان 25 درصد می باشد که به خودروهایی اعطا می شود که از تاریخ تحویل کمپانی آنها بیش از 3 ماه نگذشته باشد.