تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث در قانون جدید به ازای هر سال به چه میزان است؟

در قانون جدید بیمه شخص ثالث تخفیفات بیمه به ازاری هر سال عدم خسارت به میزان 5 درصد افزایش می یابد که همانطور که در جدول زیر مشخص گردیده این میزان نسبت به قانون قدیم کاهش یافته است.

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث در قانون جدید