تخفیف عدم خسارت در بیمه بدنه به چه صورت می باشد؟

تخفیف عدم خسارت در عموم شرکت های بیمه به ازای هر سال عدم خسارت بیمه بدنه به شرح زیر می باشد:

  • برای یک سال عدم خسارت خودرو به میزان 25 درصد
  • برای دو سال عدم خسارت خودرو به میزان 35 درصد
  • برای سه سال عدم خسارت خودرو به میزان 45 درصد
  • برای چهار سال عدم خسارت و یا بیشتر به میزان 60 درصد