جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث به چه میزان است؟

به عنوان یک قانون کلی می توان گفت که جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث تا مدت یک سال به صورت روزانه محاسبه و بعد از آن به صورت ثابت خواهد بود. فرمول محاسبه جریمۀ دیرکرد بیمه شخص ثالث به ازای هر روز برابر است با حق بیمۀ کامل بدون تخفیف یک سال خودرو تقسیم بر تعداد متعارف روزهای سال یعنی ۳۶۵ روز.

در حقیقت عوامل متعددی در میزان جریمه روزانه دیرکرد بیمه شخص ثالث دخیل هستند. نوع خودرو، تعداد سیلندر، ظرفیت بار ماشین و از همه مهم‌تر شرکت بیمه گذار مهم‌ترین عوامل تعیین جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث می باشند.