حق بیمه حوادث انفرادی کوتاه مدت (کمتر از یکسال) به چه میزان است؟

مبلغ حق بیمه برای مدت کمتر از یکسال در بیمه های حوادث به صورت درصدی از حق بیمه سالانه و طبق جدول زیر می باشد:

مدت‌زمان تحت پوشش بیمه حق بیمه
تا 5 روز 5% حق بیمه سالانه
6 تا 15 روز 10% حق بیمه سالانه
16 تا 30 روز 20% حق بیمه سالانه
31 تا 60 روز 30% حق بیمه سالانه
61 تا 90 روز 40% حق بیمه سالانه
91 تا 120 روز 40% حق بیمه سالانه
121 تا 150 روز 60% حق بیمه سالانه
151 تا 180 روز 70% حق بیمه سالانه
181 تا 270 روز 85% حق بیمه سالانه
بیش از 270 روز 100% حق بیمه سالانه