حق بیمه حوادث انفرادی کوتاه مدت (کمتر از یکسال) به چه میزان است؟

مبلغ حق بیمه برای مدت کمتر از یکسال در بیمه های حوادث به صورت درصدی از حق بیمه سالانه و طبق جدول زیر می باشد:

مدت‌زمان تحت پوشش بیمهحق بیمه
تا 5 روز5% حق بیمه سالانه
6 تا 15 روز10% حق بیمه سالانه
16 تا 30 روز20% حق بیمه سالانه
31 تا 60 روز30% حق بیمه سالانه
61 تا 90 روز40% حق بیمه سالانه
91 تا 120 روز40% حق بیمه سالانه
121 تا 150 روز60% حق بیمه سالانه
151 تا 180 روز70% حق بیمه سالانه
181 تا 270 روز85% حق بیمه سالانه
بیش از 270 روز100% حق بیمه سالانه