در چه صورت می توان بیمه شخص ثالث را فسخ/ابطال نمود؟

بدلیل اجباری بودن بیمه شخص ثالث ابطال آن با محدودیدت های زیادی روبرو می باشد و در قانون 2 راه برای باطل نمودن بیمه صادر شده وجود دارد:

  1. در صورتی که برای یک خودرو دو بیمه نامه صادر شده باشد که در این صورت فقط می توان یکی از بیمه نامه ها را باطل نمود.
  2. در صورتی که خودرو فرسوده و از رده خارج شده باشد که در این صورت با ارائه مدارک مثبته (نامه تبصره ی 13) دال بر اسقاط خودرو می توان بیمه نامه آن را باطل نمود.