سرقت با شكست حرز در بیمه آتش سوزی به چه معناست؟

کلمه حِرز در معنای لغوی به معنای جای مطمئن و امن است و منظور از شکست حرز از بین برده شدن حریم و حرمت آن محل امن می باشد. این بدین معنی است که در شکست حرز، سارق برای ورود به محل مورد بیمه باید مانعی را از سر راه خود برداشته باشد تا بتوان آن را شکست حرز حساب کرد و خسارت آن قابل پرداخت باشد. پس مواردی از قبیل سهل انگاری بیمه گذار در قفل کردن در منزل خود و در نتیجه به سرقت رفته شدن اسباب و اثاثه منزل ایشان مصداقی از شکست حرز نمی باشد و در این پوشش، خسارت آن قابل پرداخت نمی باشد. از جمله مواردی که مصداق شکست حرز می باشند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • بالا رفتن از دیوار مکانی که اموال بیمه شده در آن قرار دارند
  • شکستن درب و یا خراب کردن دیوار یا هرگونه مانعی که دسترسی به اموال را امکانپذیر سازد
  • باز کردن در با کلید تقلبی و ابزاری که معمولاً برای باز کردن قفل به کار نمی‌رود
  • ورود سارق به محل استقرار اموال بیمه شده در هنگام شب
  • ورود به محل نگهداری از اموال با تهدید بیمه‌گذار و یا سایر افرادی که در آن محل حضور دارند