غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم جزئی در بیمه های حوادث شامل چه مواردی است؟

شامل موارد زیر می گردد

نوع نقص عضو یا از کار افتادگیدرصد غرامت
از دست دادن توانایی صحبت کردن (لال شدن) شامل ازکارافتادن کامل حنجره یا قطع شدن زبان80
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو70
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد60
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ55
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دو دست80
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست50
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست36
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت شست24
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت سبابه25
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت سبابه12
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه20
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر یک از دو انگشت میانی15
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت کوچک10
فقدان دندان‌ها (حداکثر)28
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ران70
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق60
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ55
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا30
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست پا10
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر یک از سایر انگشتان پا5
نابینا شدن یک چشم50
نابینا شدن یک چشم درصورتی‌که چشم دیگر بیمه‌گزار قبل از حادثه به‌طور کامل نابینا باشد80
از دست دادن شنوایی یک گوش35
از دست دادن شنوایی یک گوش درصورتی‌که گوش دیگر بیمه‌گزار قبل از حادثه به‌طور کامل ناشنوا باشد65
از دست دادن لاله گوش10
از دست دادن حس بویایی15
از دست دادن حس چشایی15
از دست دادن یک کلیه30
از دست دادن طحال7
از دست دادن بیضه5
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه20
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه20

در کل غرامت پرداختی برای ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست از 50% سرمایه بیمه بیشتر نخواهد شد.

غرامت نقص عضو سایر اعضا با نظر پزشک معتمد بیمه تعیین می‌شود.