غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم جزئی در بیمه های حوادث شامل چه مواردی است؟

شامل موارد زیر می گردد

نوع نقص عضو یا از کار افتادگی درصد غرامت
از دست دادن توانایی صحبت کردن (لال شدن) شامل ازکارافتادن کامل حنجره یا قطع شدن زبان 80
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو 70
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد 60
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ 55
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دو دست 80
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست 50
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست 36
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت شست 24
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت سبابه 25
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت سبابه 12
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه 20
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر یک از دو انگشت میانی 15
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت کوچک 10
فقدان دندان‌ها (حداکثر) 28
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ران 70
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق 60
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ 55
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا 30
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست پا 10
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر یک از سایر انگشتان پا 5
نابینا شدن یک چشم 50
نابینا شدن یک چشم درصورتی‌که چشم دیگر بیمه‌گزار قبل از حادثه به‌طور کامل نابینا باشد 80
از دست دادن شنوایی یک گوش 35
از دست دادن شنوایی یک گوش درصورتی‌که گوش دیگر بیمه‌گزار قبل از حادثه به‌طور کامل ناشنوا باشد 65
از دست دادن لاله گوش 10
از دست دادن حس بویایی 15
از دست دادن حس چشایی 15
از دست دادن یک کلیه 30
از دست دادن طحال 7
از دست دادن بیضه 5
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه 20
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه 20

در کل غرامت پرداختی برای ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست از 50% سرمایه بیمه بیشتر نخواهد شد.

غرامت نقص عضو سایر اعضا با نظر پزشک معتمد بیمه تعیین می‌شود.