قانون جدید ثبت گواهینامه در بیمه های شخص ثالث چیست؟

از جمله تغییرات قانون جدید بیمه شخص ثالث، راننده محور شدن بیمه نامه های شخص ثالث می باشد که جهت اجرائی شدن آن شرکت های بیمه ملزم به ثبت اطلاعات حداقل یکی از افرادی است که از خودرو به عنوان راننده استفاده می نماید. طبق این اقدام در آینده ای نچندان دور شاهد خواهیم بود که شرکت های بیمه نیز به بانک های اطلاعاتی نیروی انتظامی جهت استعلام سوابق رانندگی رانندگان وسیله نقلیه و نمره منفی گواهینامه آنان دسترسی خواهن داشت و از این طریق رانندگان کم خطر شناسایی و ریسک پایین آنها در کاهش حق بیمه شخص ثالث آنها موثر خواهند بود.

“الزام به ثبت اطلاعات گواهینامه مربوط به یکی از رانندگان وسیله نقلیه در بیمه نامه شخص ثالث، نافی پرداخت خسارت به سایر استفاده کنندگان از وسیله نقلیه نمی باشد.”