مدت زمان بیمه نامه های مسافرتی چند روز است؟

مدت زمانی که شرکت های بیمه برای بیمه نامه های مسافرتی خود در نظر می گیرند، عبارت است از:

7 – 1 روز
• 15 – 8 روز
• 23 – 16 روز
• 31 – 24 روز
• 45 – 32 روز
• 62 – 46 روز
• 92 – 63 روز
• 93 – 180 روز
• 181 – 365 روز