منظور از خسارت مستقیم و غیر مستقیم صاعقه در بیمه آتش سوزی چیست و کدامیک تحت پوشش است؟

منظور از خطر صاعقه در بیمه های آتش سوزی، تنها خسارات وارد شده در اثر آتش سوزی ناشی از صاعقه نيست بلكه خسارت مستقيم ناشی از صاعقه است که بدون آتش سوزی توليد مي شود و  در اصطلاح فنی آنرا صاعقه سرد می نامند. گداخته شدن، تركيدن، سوختن از رو نمونه هایی از این دست می باشند.

در بیمه های آتش سوزی، خساراتی كه در اثر حرارت مستقيم يا غير مستقيم صاعقه و يا در اثر نيروی آن توليد شوندخسارات مستقيم نامیده شده و خساراتی را كه در اثر انرژی الكتريكی صاعقه توليد شوند خسارات غير مستقيم صاعقه نامیده می شوند. نکته قابل توجه در این پوشش این موضوع است که در بیمه های آتش سوزی، خسارت مستقیم صاعقه تحت پوشش می باشد ولی خسارت غیر مستقیم آن پوششی ندارد.