منظور از خسارت کلی در بیمه بدنه چیست؟

خسارت وارد شده به یک اتومبیل در دو حالت زیر کلی به حساب می آید:

  1. خودرو سرقت شده باشد و 60 روز پس از شرقت یافت نگردد.
  2. خودرو به نحوی آسیب ببیند که هزینه های تعمیر و بازسازی آن با احتساب هزینه های نجات آن بیش از 75 درصد ارزش روز خودرو در زمان حادثه شود.