منظور از غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان در بیمه حوادث چیست؟

غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان یکی از پوشش های اضافی بیمه های حوادث انفرادی است. در این پوشش و در صورت از کار افتادگی موقت بیمه شده به علت حادثه و بستری شدن او در بیمارستان، شرکت بیمه موظف به پرداخت مبلغی به عنوان غرامت به بیمه شده می گردد.

ازکارافتادگی موقت در این پوشش نیز به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی بیمه شده در انجام وظایف شغلی خود می باشد که باید به تشخیص پزشک رسیده باشد. در این پوشش تعهد شرکت بیمه از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در بیمارستان شروع و حداکثر به مدت ۹۰ روز ادامه خواهد داشت.