منظور از غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه در بیمه حوادث چیست؟

غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه یکی از پوشش های اضافی بیمه حوادث انفرادی است. در این پوشش و در صورت از کار افتادگی موقت بیمه شده به علت حادثه، شرکت بیمه موظف به پرداخت مبلغی به عنوان غرامت بابت از کارافتادگی بیمه شده می گردد.

ازکارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی بیمه شده در انجام وظایف شغلی خود می باشد که باید به تشخیص پزشک رسیده باشد. تعهدات شرکت بیمه درخصوص این پوشش از چهارمین روز ازکارافتادگی موقت شروع و حداکثر به مدت یک صد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت.