منظور از قاعده نسبی (ماده 10 قانون بیمه) در بیمه آتش سوزی چیست؟

طبق ماده 10 قانون که به قاعده نسبی نیز معروف است اگر مالی به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن بیمه شده باشد، در موقع پرداخت خسارت شرکت بیمه‌ فقط به تناسب مبلغ بیمه‌شده نسبت به قیمت واقعی آن مال در زمان بروز خسارت، مسئول و متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود.

خسارت پرداختی = سرمایه واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت /  (مبلغ خسارت × سرمایه بیمه شده در بیمه نامه)