مهلت پرداخت خسارت از طرف شرکت بیمه در بیمه آتش سوزی چند روز است؟

طبق قانون شرکت بیمه موظف است پس از اعلام خسارت و تشکیل پرونده طی بازه زمانی 4 هفته خسارت بیمه گذار را پرداخت نماید.