وسیله نقلیه تا چه مدت بعد از تحویل کارخانه صفر کیلومتر تلقی می گردد؟

وسایل نقلیه تا 3 ماه (90 روز) پس از تحویل کمپانی صفر کیلومتر محاسبه شده و در صدور بیمه نامه های بدنه مشمول تخفیف صفر کیلومتر می گردند.