فرانشیز سرقت کلی و جزئی بیمه بدنه به چه میزانی است؟

فرانشیز بیمه بدنه در پوشش سرقت اعم از سرقت کلی و سرقت جزئی به میزان 20 درصد می باشد. منظور از سرقا جزئی یا درجا حالتی است که خودرو از محل توقف خود توسط سارقیت حرکت داده نمی شود و فقط قطعات آن به سرقت می رود و منظور از سرقت کلی حالتی است که خودرو توسط سارقین از محل توقف خود جا به جا گردیده و به مکانی دیگر منتقل می گردد. همانطور که گفته شد در هر دو حالت شرکت بیمه متعهد به پرداخت 80 درصد خسارت خواهد بود.