چند روز روزدتر از تاریخ اتمام بیمه‌ شخص ثالث می توان آن را تمدید کرد؟

عموما بیمه های شخص ثالث را تا یک ماه زودتر از تاریخ اتمام آن می توان تمدید نمود ولی این زمان در بعضی از شرکت های بیمه تا 7 روزدتر می باشد.